ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ႏွင့္ ေက်ာဘက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာကုထံုးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ

Tiens Physical Therapeutic Apparatus for Lumbago and Backache
ခါးနာ၊ ခါးကိုက္ႏွင့္ ေက်ာဘက္ပိုင္းနာက်င္ျခင္း ေ၀ဒနာကုထံုးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ
Tiens ခါးႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးေ၀ဒနာ ကုထံုးကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
Tiens ခါးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးေ၀ဒနာကုထံုးကိရိယာသည္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ ခါး႐ိုးအဆစ္ကို ထိန္းသိမ္းလိုသူတိုင္း အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။ ကြမ္တမ္စက္၀ိုင္းပံုလႈိင္း၏ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ား၊ ခါး႐ိုးအဂၤါအစိပ္အပိုင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစသည္။ ထိုသို႕သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ပံုသ႑ာန္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကုထံုးသည္ ေက်ာ႐ိုးမတစ္ခုလံုး အစမွအဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းေစၿပီး စြမ္းအင္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျဖစ္ေစသည္။ စက္၀ိုင္းပံုလႈိင္းလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈအားေကာင္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား၏ ခြန္အားစြမ္းပကားကို လွဳံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ပ်က္စီးထားေသာ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ျပန္လည္ၿပဳျပင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေရရည္က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

၎ကုထံုးျဖင့္ ကုသရာတြင္ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းယူမႈစသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ။ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိပါ။ သက္သက္သာသာျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုကိရိယာကို အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ (၁၅)မိနစ္မွ မိနစ္(၂၀)ခန္႕သံုးလွ်င္ရသည္။ ကိရိယာတစ္ခုထဲျဖင့္ လူအမ်ားအျပားသံုးႏိုင္သျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုး အက်ဳိးရွိပါသည္။

Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို သန္႕စင္ေစေအာင္ ေဆးေပးေသာ စက္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို သန္႕စင္ေစေအာင္ ေဆးေပးေသာ စက္

Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

လည္ပင္းဆက္ ေက်ာ႐ိုးနာေ၀ဒနာ ကုထံုးဆို္င္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ ( က်ီးေပါင္းစက္ )

Tiens Physical Therapeutic Apparatus for carvical Spondylosis
လည္ပင္းဆက္ ေက်ာ႐ိုးနာေ၀ဒနာ ကုထံုးဆို္င္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ ( က်ီးေပါင္းစက္ )


 Tiens လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ား႐ိုးေ၀ဒနာ ကုထံုးကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
Tiens လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးေ၀ဒနာကုထံုး ကိရိယာသည္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ ေက်ာ႐ိုးအဆစ္ကို ထိန္းသိမ္းလိုသူတိုင္း အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။ ကြမ္တမ္စက္၀ိုင္းပံုလႈိင္း၏ လႈပ္ရွားမွဳေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးဆစ္မ်ား၊ ေက်ာ႐ိုးအဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစသည္။ ထိုသို႕ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ပံုသ႑ာန္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။


ထိုကုထံုးသည္ ေက်ာ႐ိုးမတစ္ခုလံုး အစမွအဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းေစၿပီး စြမ္းအင္ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျဖစ္သည္။ အသက္ရႈျခင္းႏွင့္ ေသြးလွည့္ပတ္ျခင္းတို႕ လြယ္ကူေကာင္းမြန္ေစသည့္ ေက်ာ႐ိုးမကို အားေကာင္းေစၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန အထူးေကာင္းမြန္ေစသည္။ စက္၀ိုင္းပံုစံလႈိင္းလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးမ၏ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈအား ေကာင္းလာႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးမၾကြက္သားမ်ား၏ ခြန္အားစြမ္းပကားကို လွဳ႕ံေဆာ္ေပးျခင္း၊ ပ်က္စီးထားေသာ တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ျပန္လည္ၿပဳျပင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာ႐ိုးတစ္သွ်ဴးမ်ား၏ ေရရွည္က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ၎ကုထံုးျဖင့္ ကုသရာတြင္ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းယူမႈစသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား မရွိပါ။ ၎ကုထံုးေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးမွ အာဟာရမ်ားစုပ္ယူရာတြင္ ပုိမိုထိေရာက္ေစၿပီး အာ႐ံုေၾကာမအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမရွိပါ။ သက္သက္သာသာျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ရံုးတြင္ျဖစ္ေစ ထိုကိရိယာကို အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေန႕စဥ္ (၁၅)မိနစ္မွ မိနစ္(၂၀)ခန္႕သံုးလွ်င္ ရသည္။ ကိရိယာတစ္ခုထဲျဖင့္ လူအမ်ားအျပားသံုးႏိုင္သျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုး အက်ဳိးရွိသည္။


Tiens လည္ပင္းႏွင့္ ေက်ား႐ိုးေ၀ဒနာ ကုထံုးကိရိယာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
  • ၁) ပင္မစက္ႀကီးတစ္ခုလံုး
  • ၂) ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ
  • ၃) ၂၂၀ ဗို႕အားျဖင့္သြယ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳး
  • ၄) ကပ္ျပားတစ္စံု ( ACME )
  • ၅) ကပ္ျပားတစ္စံုအတြက္ သြယ္တန္းရေသာ ၀ါယာၾကိဳးေသး
သက္သာေစသည့္ေ၀ဒနာ
အ႐ိုးအဆစ္နာက်င္ကိုက္ခဲ့ျခင္း၊ အံုးလြဲျခင္း၊ အ႐ိုးႏွင့္အရြတ္ေျပာင္းလဲမႈမွ အာ႐ံုေၾကာ ေသြးေၾကာအားညွပ္မိၿပီး ျဖစ္ေပၚခံစားရေသာေ၀ဒနာ ဦးေႏွာက္ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးပို႕ေဆာင္မႈအားက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာေစျခင္း ( ဥပမာ - ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ေျခလက္ထံုက်င္ျခင္း၊ အ႐ိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္းႏွင့္ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းမျဖစ္ေပၚေစရန္ကာကြယ္ ၿပဳျပင္ႏုိင္ျခင္း၊ ဇက္႐ိုးျပသာနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္သည္။

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
  • - အံုးလြဲျခင္းအတြက္ တစ္ပတ္အတြင္း လွ်င္ျမန္စြာသက္သာမႈရွိေစသည္။
  • - ေလးပတ္အထိ ဆက္လက္ႏွိပ္နယ္အသံုးၿပဳပါက ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
  • - မိမိခံစားရေသာ ေ၀ဒနာ အေျခအေနအရ ေရရွည္အသံုးၿပဳေပးလွ်င္ လည္ပင္း ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ား သိသိသာသာေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္ပါသည္။

Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ထူးခြ်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္ ဂုဏ္ၿပဳ

ႊTines မွ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ထူးခြ်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

Tines၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား

Tiens မွ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ပါသည္


 ရွင္း-ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အဆိပ္အေတာက္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးျခင္း။

 ညွိ-ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အာဟာရမွ်တမႈရွိေအာင္ ထိန္းညွိေပးျခင္း။

 ျဖည့္-ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အာဟာရမွ်တမႈရွိေအာင္ ျဖည့္စြတ္ေပးျခင္း။

 က်န္းမာေရးအေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းကိရိယာမ်ား။

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား။

Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ Tiens ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဆုတံဆိပ္မ်ားခ်ီးျမွင့္ထားေသာ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

Tiens အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Tiensအား စတင္တည္ေထာင္သူ 
ႏွင့္  
Tiens၏ သမိုင္းေၾကာင္း
 
TianShi၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
Tian ( ေကာင္းကင္ )
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထ်န္းက်င္းၿမိဳ႕ကို ကိုယ္စားၿပဳသံုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ ( အခ်ိန္ေကာင္း၊ ေနရာေကာင္း ႏွင့္ လူေကာင္းမ်ားကို ရရွိျခင္းဟူသည့္ သေဘာေဆာင္ျခင္း )

Shi ( ျခေသၤ့ )
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္းက်ဳိးၿမိဳ႕မွာ ျခေသၤ့ၿမိဳ႕ဟု အမည္တြင္ခဲံသည္။ ျခေသၤ့ႀကီးမွာလည္း ခ်န္းက်ဳိးၿမိဳ႕၏ ကိုယ္စားၿပဳျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥကၠဌႀကီးလီက်င္းယြမ္သည္ မိမိေမြးရပ္ဇာတိေျမ၏ ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ ထ်န္းဆဲလ္ဟူသည့္ အမည္ထဲတြင္ မိမိေမြးရပ္ေျမ၏ ဆဲလ္ကို ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳခဲ့သည္။ ၎ျခေသၤ့ႀကီးသည္ ေတာင္ပံတစ္စံုပါရွိၿပီး ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစြာျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႕ ေအာင္ျမင္စြာပ်ံ၀ဲေနၿပီး ေလာကႀကီးကို ေထြးပိုက္ထားသည္။ ျခေသၤ့ေက်ာေပၚမွ ေပၚထြက္ေနေသာ ေတာင္ပံတစ္စံုမွာ Tianshi ကုမၸဏီသည္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၀ဲပ်ံႏိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

Tiens၏ ကုန္အမွတ္ဆံဆိပ္

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အဆင့္မီတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာ ကိုယ္စားၿပဳသည္။

သစ္ရြက္မ်ားသည္ သဘာ၀တရားႏွင့္ က်န္းမာျခင္း၊ အ၀ါေရာင္သည္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္သည္ ကမာၻေျမႀကီး၊ လူသားမ်ားကို အဓိကထားၿပီး Tiens လူသားမ်ား အားလံုးသည္ ႏွလံုးသားခ်င္းဆက္၍ လက္ခ်င္း ခိုင္ၿမဲစြာ ခ်ိတ္ထားမည္ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

Tiens၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္လံုးမွာ ယခုထက္ပိုမို၍ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစျခင္းဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။

Tiensအား စတင္တည္ေထာင္သူ ဥကၠဌႀကီး မစၥတာလီက်င္းယြမ္
Tiens Groupကို စတင္တည္ေထာင္သူ ဥကၠဌ မစၥတာလီက်င္းယြင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နန္ခိုင္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ EMBAဘြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးပညာရွင္ဘြဲ႕ကို ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ Tiens Group အျပင္ အေမရိကန္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ Tiens Biotech Group (US) Inc.၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥကၠဌလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလွဴဒါန ရက္ေရာသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တတ္သူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ငယ္စဥ္အခါကပင္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာရရွိထားသူျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

TIENS Group Co., Ltd.

(၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တ်န္းက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ၀ူက်င္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဇုန္၌ TIENS Group ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဇီ၀နည္းပညာ၊ သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းစနစ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ E-Business စသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစည္ပါ၀င္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၉၀)ေက်ာ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႕က်က္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ TIENS Group သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း (၁၁၃)တြင္ ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာရွိ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။


အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ က်န္းမာေရးအားျဖည့္အစားအစာမ်ား၊ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အသားအရည္ကို ထိန္းသိမ္းေပးေသာ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ Tines ကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ မိသားစုေပါင္း သိန္း (၂၀၀)ေက်ာ္တို႕အတြက္ က်န္းမာျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ လွပျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းဆိုသည့္ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူမႈအတိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္ Tines Groupသည္ လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ သန္းေပါင္းတစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားမႈႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဴပ္မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားသည္ Tiens Group ကို ႏိုင္ငံတကာနည္းဗ်ဴဟာပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိသည္။ Tiens Groupတြင္ သုေတသနၿပဳျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ထက္ျမက္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အသင္းရွိၿပီး ကြ်မ္းက်င္ ၀န္ထမ္း(၈၀၀၀)ေက်ာ္ ၎တို႕အထဲတြင္ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ အထက္ရရွိသူ(၃၅%)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

လုပ္ငန္းသေဘာဆန္ေသာ အေတြးအေခၚ အေသးစိတ္က်ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ အေသးစိတ္က်ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအျပင္ အေကာင္းဆံုး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းစနစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ေခတ္အမီဆံုး သီအိုရီမ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ယက္ေျခာက္ခု အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈ သီအိုရီ၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္းသာမကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို က်ယ္က်ုယ္ျပန္႕ျပန္႕လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသီအိုရီ၊ ပစၥည္းမ်ဳိးစံုေရာင္းခ်သည့္ စူပါမားကက္သီအိုရီႏွင့္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ စားသံုးလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ပို၍ခ်မ္းသာျခင္းစသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အနာဂတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး (၅၀၀)တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။


Tiens ( Tachileik, Myanmar )
www.tienstachileik.com


Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထိန္းညွိေပးေသာ ကိရိယာ

Tiens Hypotension Apparatus
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထိန္းညွိေပးေသာ ကိရိယာ

Tiens ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထိန္းညွိေပးေသာ ကိရိယာသည္ တ႐ုတ္႐ိုးရာအပ္စိုက္ပညာကို အေျခခံ၍ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိ ဇီ၀လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အာကာသလမ္းေၾကာင္းရွာေဖြျခင္း နည္းပညာကို အသံုးၿပဳၿပီး ေခတ္မီွသိပၸံနည္းက် တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ၎ကိရိယာတြင္  သတၱဳေခ်ာင္း ၂၁ ေခ်ာင္းကို အုပ္စု(၃)စုခြဲထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းရွိ ဇီ၀လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းမ်ားက ဇီ၀လွ်ပ္စီးေၾကာင္းကို ဖမ္းယူၿပဳျပင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း အဖိုဓါတ္ႏွင့္ အမဓါတ္မ်ားကို ထိန္းညွိေပးၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသြးစီးႏွုန္းပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာႀကံဳ႕ျခင္းကို သက္သာေစၿခင္းႏွင့္ ေသြးေၾကာနံရံကို မထူေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။ ထို႕ျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အဆီမ်ားႏွင့္ ကိုလက္စေရာမ်ားကို ေသြးေၾကာထဲမွ ဖယ္ထုတ္ေပးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဆး၀ါးသုေတသနမွ စစ္ေဆးအတည္ၿပီး လူသားမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ လက္စြဲ ေဆာင္ထားသင့္ေသာ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာေရးအေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ စားသံုးသူမ်ား ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အ၀ရရွိထားသည္။ ISO 9001 လက္မွတ္ရရွိထားၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပပြဲမ်ားတြင္  (၈)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဆုႀကီးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရပါသည္။

သံုးစြဲသင့္သူမ်ား
၁) ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ား
၂) ႏွလံုးေရာဂါရွိသူမ်ား
၃) ရင္ဘတ္ေအာင္သူမ်ား
၄) ေခါင္းကိုက္၊ မူးေ၀ျခင္း
၅) နာက်င္ျခင္း
၆) ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား
၁) ေသြးေၾကာမ်ား၌ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျမင့္မားလာျခင္းကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
၂) ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႕ကို ကာကြယ္ေပးသည္။
၃) သာမန္လူတစ္ဦးသည္ ေန႕စဥ္(၃)မိနစ္ခန္႕ ၿဖီးေပးပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိန္းညွိေပးၿပီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးသည္။
၄) ဦးေႏွာက္ကို ၾကည္လင္ေစျခင္းေၾကာင့္ မူးေ၀ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ မ်က္စိေၾကာင္ျခင္း၊ မျဖစ္ဘဲ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္စြမ္းကို ထက္ျမက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။
၅) အစာအိမ္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ပန္ကရိယ စသည့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ပန္းနာထျခင္း၊ အဆစ္ေရာင္ေ၀ဒနာမ်ား၊ ခါးနာျခင္း၊ ေက်ာနာျခင္းႏွင့္ သြားကိုက္ျခင္းမ်ားကို သိသိသာသာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
၆) ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးၿပီး ဆံပင္အသစ္ျပန္ေပါက္ရန္ အားေပးသည့္အျပင္ ဆံပင္ျဖဴမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္မည္းနက္ေစၿပီး ဆံေကသာကို လွပေစပါသည္။
၇) မ်က္ႏွာေပၚရွိ ၀က္ၿခံအဖုမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး အသားအေရ ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစပါသည္။
Tiens (Tachileik)
www.tienstachileik.com
tienstachileik@gmail.com
အမွတ္ (၉/၁၀၃)| ရတနာလမ္း| ကခ်င္ရြာလမ္းဆံုအနီး| ဝမ္ေကာင္းရပ္ကြက္ | တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕။
ထိုင္းဖုန္း ။  ။ 0850317678, 0814739641 | ျမန္မာဖုန္း ။        ။ 092061217

"Tiens"ကို ေရြးခ်ယ္ပါ

အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
တစ္ႏိုင္ငံ၀င္လွ်င္ တစ္ကမာၻလံုးအက်ဳံး၀င္သည္။
ရာထူးတိုးတက္ဖို႕ဘဲရွိသည္။ ရာထူးဘယ္ေတာ့မွ မက်ပါ။
ေရာင္းအားကို အၿမဲေပါင္းေပးပါသည္။
ထာ၀ရလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အေမြဆက္ခံႏိုင္သည္။

 
Copyright © Tiens (Tachileik) ...:::... Twitter ...:::... ...:::... LinkedIn ...:::... Facebook ...:::... RSS Feed ...:::... Email ...:::... Assistance by တာခ်ီလိတ္အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ ...:::...